Vrouwen in de gemeenteraad: Pascale Plusquin, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Heerlen

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn. 

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Pascale Plusquin, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Heerlen.

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Plusquin “Gemeente Heerlen geeft helaas niet het goede voorbeeld als het gaat om
een evenwichtige man/vrouw-verhouding. Zowel het college als de
burgemeester, de waarnemend burgemeester en alle overige lijsttrekkers
zijn man. Ik ben dus de enige vrouwelijke lijsttrekker. De Partij voor de
Dieren in Heerlen heeft ook als enige meer vrouwen dan mannen op de
lijst. De verwachting is dat er na de verkiezingen nog minder vrouwen
in de gemeenteraad zitten.
Het gebrek aan feminiene kracht in de gemeenteraad komt ook tot uiting
in de onderwerpen waarin Heerlen onderaan bungelt, zoals duurzaamheid,
of juist bovenaan, zoals kinderarmoede. Dat zijn thema’s die vrouwen
belangrijk vinden, die ons in ons hart raken. Zo is het de vraag of er nog een leefbare
aarde voor onze kinderen zal zijn; als je nu kind bent ga je de gevolgen van
klimaatverandering aan den lijve ondervinden. En hoe kunnen onze
kinderen zich ontwikkelen als ze zonder ontbijt naar school moeten? We
willen dat onze kinderen zich goed ontwikkelen en niet in een sociaal
isolement raken, omdat ze in armoede opgroeien (22.9 % van de kinderen
in Heerlen groeit in armoede op, Heerlenaren hebben het laagste
inkomen van Limburg).”

Welk punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn
specifiek in het belang van vrouwen?

Plusquin “Ons hele partijprogramma draait om opkomen voor de kwetsbaren en het
behoud van een leefbare aarde voor de generaties na ons. We zijn een
emancipatiepartij en zien een voorbeeld in mensen als Martin Luther
King en Ghandi, die beiden zowel voor mensen- als voor dierenrechten
opkwamen.
Onze eigen partijleider Marianne Thieme is natuurlijk een
belangrijk rolmodel voor vrouwen in de politiek. We hebben dan ook een
apart hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma over emancipatie. Er staat
onder meer in dat de gemeente een krachtig emancipatiebeleid dient te
voeren en een taak heeft om overal waar sprake is van achterstelling,
o.a. op basis van sekse, zorg te dragen voor emancipatie en gelijke
behandeling. We willen ook dat de gemeente gaat experimenteren met
anoniem solliciteren; het ambtenarenapparaat dient zelf ook een
evenwichtige afspiegeling te zijn van de maatschappij.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente
specifiek aandacht moeten besteden?

Plusquin “We willen dat gemeente Heerlen een proef gaat doen met het
basisinkomen. Voor vrouwen geeft dat heel veel voordelen. Je kunt
ervoor kiezen om tijdelijk thuis te blijven voor je kinderen, maar het
geeft je als alleenstaande (moeder) ook kansen om als ZZP-er aan de
slag te gaan. Vrouwen maken iets minder snel de stap om als ZZP-er aan
de slag te gaan, ook al staan hun kwaliteiten buiten kijf. Bovendien
tonen de experimenten aan dat er minder zorg geconsumeerd wordt, dat
er minder tienerzwangerschappen ontstaan en vooral dat het een
duurzaam middel is om armoede tegen te gaan. Zoals eerder gezegd, dienen
de politiek en het ambtenarenapparaat ook een afspiegeling te zijn
van de maatschappij. Heerlen dient zich in te zetten voor
gelijkwaardige behandeling en diversiteit in al zijn facetten. Ook vind ik dat er meer plekken moeten komen waar je in Heerlen borstvoeding kunt geven en de gemeente dient ook in het
afvalbeleid de mogelijkheid te bieden om recyclebare of wasbare luiers
aan te bieden. De gemeente moet ook zorgen dat er voldoende groen en
schone lucht om in te ademen is. Daarnaast moet zij serieus werk te maken van de
wereldwijde klimaatontwrichting, die ook Heerlen gaan raken.”

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw
gemeente?

Plusquin “We doen voor de eerste keer mee in Heerlen en ik heb hierboven
beschreven wat wij willen bereiken in de gemeenteraad. Als
fractievoorzitter in de Provinciale Staten heb ik onder meer een
Regenboogmotie ingediend, en mij samen met andere vrouwelijke Statenleden
verzet tegen een Limburgs promotiefilmpje waarin vrouwen alleen in
ondersteunende rollen als serveerster en verpleegkundige voorkwamen. Ook heb ik
een kolfruimte geëist, omdat ik net moeder was geworden.”

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het feit dat u een vrouw bent?

Plusquin “Je merkt dat er in een mannenbolwerk als Heerlen wat
fractievoorzitters zich behoorlijk ongemakkelijk voelden toen ik het
erover had dat ik de enige vrouwelijke lijsttrekker was en vroeg hoe
het nu zat met de diversiteit binnen hun gelederen. Dat verbleekt
echter bij de geweldige reacties die je krijgt van andere vrouwen, en
overigens ook van mannen, binnen en buiten onze achterban.
Ik denk dat je als vrouw toch wat meer kleur geeft aan het hoge ‘blanke
grijze mannen in pak’-gehalte. En daarbij komt dat je als vrouw andere
accenten legt. Ik betreur het dat er zo weinig vrouwen in de politiek
en op andere belangrijke posities zitten en ik wil in Heerlen samen
met de raad gaan kijken hoe we dat kunnen stimuleren. We zijn alvast
gestart met een vrouwennetwerk in Heerlen; we willen elkaar stimuleren
en dat gaat verder dan de politiek. Persoonlijk vind ik het een enorme
eer om te mogen vechten voor onze idealen via de politieke arena en ik
besefte eigenlijk ook pas achteraf dat het bij onze partij niet
uitmaakt of je man of vrouw bent. Bij andere partijen ligt het
kennelijk een stuk lastiger om op zo’n positie te komen. Er speelt
ook mee dat veel vrouwen in onze regio niet gewend zijn om te zeggen:
ik ben de juiste persoon voor deze job. Ze denken eerder dat ze
misschien niet goed genoeg zijn, of het niet kunnen combineren met
werk, huishouden, gezin. Hoor je ooit een man zoiets zeggen?
Stimulering van emancipatie in Heerlen dient dus zowel van onderop als
van bovenaf plaats te vinden.”