Inkoopvoorwaarden Opzij

Inkoopvoorwaarden voor leveranciers van tekst een beeld aan OPZIJ

RECHTEN EN VERGOEDINGEN
1. OPZIJ heeft een onbeperkt publicatierecht op de geleverde prestatie. OPZIJ kan het geleverde gebruiken in elke uiting die onder zijn merknaam dan wel in coproductie met derden tot stand komt, waaronder begrepen: het magazine, de website, nieuwsbrieven en uitingen van derden die met toestemming van OPZIJ content van OPZIJ publiceren, al dan niet tegen betaling.
2. OPZIJ is voor het in 1. genoemde gebruik geen andere vergoeding verschuldigd dan de éénmalige vergoeding die bij de opdracht is overeengekomen.
3. OPZIJ heeft het recht om een in opdracht geleverde prestatie zonder betaling van de overeengekomen vergoeding te weigeren als de prestatie na het verstrijken van de in de opdracht genoemde deadline wordt geleverd.
4. In de onder 3. genoemde situatie zal OPZIJ ook niet op de onder 1. bedoelde wijze gebruik maken van de prestatie.
5. Het auteursrecht op de prestatie blijft steeds bij de opdrachtnemer, slechts het publicatierecht gaat over op OPZIJ.
6. Het publicatierecht waarover OPZIJ beschikt is exclusief gedurende 24 maanden na levering van de prestatie hetgeen wil zeggen dat zowel de opdrachtnemer als iedere derde niet gerechtigd is de prestatie in die periode te publiceren, anders dan in reclame- en promotie-uitingen van opdrachtnemer-zelf.
7. Na het verstrijken van de termijn van 24 maanden staat het de opdrachtnemer vrij de prestatie ook, op niet exclusieve basis, zelf te exploiteren.

WIJZE VAN AANLEVEREN
1. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen levert de opdrachtnemer de prestatie ten laatste op de datum die als deadline is overeengekomen en vastgelegd.
2. De prestatie wordt steeds digitaal aangeleverd op een door OPZIJ aan te geven wijze en plaats. Deze wijze van aanleveren geldt voor teksten, foto’s en illustraties.
3. De prestatie zal door opdrachtnemer worden geleverd zoals in grote lijnen – en zo nodig in detail uitgewerkt – is vastgelegd in de opdracht.

OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, FAKTURERING EN BETALING
1. In de schriftelijk verstrekte opdracht legt OPZIJ de overeengekomen vergoeding vast. Deze vergoeding is inclusief alle door opdrachtnemer te maken kosten, er is dan ook geen ruimte voor het declareren van kosten die niet in de opdracht zijn vastgelegd.
2. De opdrachtnemer zal voor de geleverde prestatie geen factuur uitreiken, OPZIJ produceert deze factuur zelf aan de hand van de bekende en benodigde administratieve gegevens.
3. Betaling zal steeds plaats vinden vier weken na het verschijnen van de publicatie – indien het magazine betreft – of vier weken na de vierwekenperiode waarin publicatie op andere wijze heeft plaatsgevonden.